HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Cơ Sở Than Gáo Dừa Lộc Duy luôn gắn liền với hoạt động bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội dựa trên chính sách chất lượng “An toàn, Chất lượng, Trách nhiệm để phát triển”.
Ba yếu tố phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội là nền tảng cho triết lý kinh doanh và sự phát triển của chúng tôi. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức và nông dân địa phương để đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế tỉnh nhà, sự phát triển chung của ngành chế biến than ở Việt Nam.
Chúng tôi đặt sự phát triển ổn định làm trọng tâm trong chiến lược kinh doanh bởi vì chúng tôi cho rằng chỉ có phát triển ổn định mới đảm bảo cho những thành công lớn hơn và không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu cho thế hệ tương lai.