TẦM NHÌN

“PHÁT TRIỂN THÀNH ĐƠN VỊ CUNG CẤP THAN SẠCH HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM, CÓ VỊ THẾ HÀNG ĐẦU KHU VỰC, ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ”

SỨ MỆNH

Không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiên phong sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, thân thiện với môi trường vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội