PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Cơ Sở Than Gáo Dừa Lộc Duy luôn gắn liền với hoạt động bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội dựa trên chính sách chất lượng “An toàn, Chất lượng, Trách nhiệm để phát triển”.
Ba yếu tố phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội là nền tảng cho triết lý kinh doanh và sự phát triển của chúng tôi. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức và nông dân địa phương để đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế tỉnh nhà, sự phát triển chung của ngành chế biến than ở Việt Nam.
Chúng tôi đặt sự phát triển ổn định làm trọng tâm trong chiến lược kinh doanh bởi vì chúng tôi cho rằng chỉ có phát triển ổn định mới đảm bảo cho những thành công lớn hơn và không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu cho thế hệ tương lai.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Bên cạnh hoạt động phát triển kinh doanh, Cơ Sở Than Gáo Dừa Lộc Duy là một trong những đơn vị trong các hoạt động xã hội, san sẻ trách nhiệm với cộng đồng, góp phần chung tay cùng đất nước phồn vinh, văn minh và hiện đại.

GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Sản xuất kinh doanh luôn gắn liền với bảo vệ môi trường, chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu ”Sản phẩm sạch, Thế giới xanh”
Từng sản phẩm của chúng tôi sản xuất ra đều dựa trên phương châm “tạo ra sản phẩm chất lượng trên cơ sở tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng hợp lý nhất” theo chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.
Hoạt động bảo vệ môi trường được thực hiện thông qua chương trình kiểm soát ngay từ nguồn.
Chúng tôi đưa bảo vệ môi trường vào chiến lược kinh doanh của mình để truyền đạt ý thức đến từng người lao động đang gắn bó với chúng tôi rằng các hoạt động sản xuất luôn gắn với bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững.